گــوهـــــر وجـــــــود ....

حجـــابــــ مـن آغــاز یکــ راه و پـایـــان یکــ بیـــــراهـه استـــ ...

گــوهـــــر وجـــــــود ....

حجـــابــــ مـن آغــاز یکــ راه و پـایـــان یکــ بیـــــراهـه استـــ ...

گــوهـــــر وجـــــــود ....

مقام معظم رهبری :

" بر روی مسئله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد ؛ تا این مسئله در ذهن جای گیرد . "

............................................................

" الهی عطا کن به فکرم تو نوری ؛ که محصول فکرم، دعای تو باشد "

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «مناجات» ثبت شده است

  

    ﺑﺨﺪا ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺴﺘﻢ.

  ﮔﻔﺖ:"ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﷲ  ;   از رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺎاﻣﻴﺪﻧﺸﻮﻳﺪ."


  ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻪ ﺗﻮ دﻟﻢ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﺬره.

  ﮔﻔﺖ:"ان ﷲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮء و ﻗﻠﺒﻪ   ;  ﺧﺪا ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن وﻗﻠﺒﺶ"


  ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﻴﭽﻜﺲ وﻧﺪارم.

  ﮔﻔﺖ:"ﻧﺤﻦ اﻗﺮب اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ  ;  ﻣﺎ از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻢ"

 

  ﮔﻔﺘﻢ:اﺻلا اﻧﮕﺎر ﻣﻦ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدی؟

  ﮔﻔﺖ:"ﻓﺎذﻛﺮوﻧﻲ اذﻛﺮﻛﻢ   ;   ﻣﻨﻮ ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎﺷﻤﺎ را ﻳﺎدﻛﻨﻢ" 


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۳۷
هــــــــانــیــه رفــیـعـــــــی ..